fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kick Off Gym

Artikel 1 Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Kick off Gym: Kick Off Gym gevestigd te Zeewolde (3893 GD) aan de Jupiterweg 36.
 • Lid: Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Lidmaatschap aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten.
 • Fitness(activiteiten): Diensten gericht op lichamelijke en/of geestelijke activiteiten.
 • Lidmaatschap: Overeenkomst tussen Kick Off Gym en het Lid ter zake van Fitness. Dit betreffen sportabonnementen en additionele diensten (zoals groepslessen, etc.).
 • Bedrijfslid: Een natuurlijk persoon die een Bedrijfslidmaatschap aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten.
 • Bedrijfslidmaatschap: Het Lidmaatschap is middels een overkoepelende bedrijfssportovereenkomst met de werkgever van het Lid.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle lidmaatschappen en bedrijfslidmaatschappen betreffende Fitness, die tussen Kick Off Gym en het Lid worden gesloten.

Artikel 2 Het aanbod

 1. Het aanbod van Kick Off Gym wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door Kick Off Gym aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
 2. Het aanbod gaat schriftelijk of elektronisch vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
 3. Tijdens de schoolvakanties geldt altijd een aangepast rooster, dit wordt tijdig bekend gemaakt.
 4. Kick Off Gym behoudt zich het recht de roosters te allen tijde te wijzigen.

Artikel 3 Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap komt tot stand door ondertekening van het aanbod. Dit kan via een inschrijfformulier op de vestiging.
 2. Het lidmaatschap wordt automatisch, stilzwijgend verlengd als de overeengekomen lidmaatschapsperiode verstreken is.
 3. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 4 Tijdelijk stopzetten van het Lidmaatschap

 1. In geval van zwangerschap, een langdurige blessure of letsel kan met schriftelijke toestemming van Kick Off Gym het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van negen maanden, worden stopgezet en wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode (en daarmee de betaalverplichting). Het tijdelijk stopzetten geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie en is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring of ander deugdelijk bewijs.
 2. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht geschieden.

Artikel 5 Beeindigen van het Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap is te beëindigen na de aangegane contractperiode
 2. De opzegtermijn bedraagt 1 kalendermaand, na afloop van de aangegane contractperiode
 3. Opzegging dient op de club, schriftelijk te gebeuren d.m.v. een opzegformulier, dat uitsluitend bij Kick Off Gym te verkrijgen is.
 4. Tussentijdse opzegging door het lid is mogelijk indien:
 • Het lid een ander woonadres krijgt en het als gevolg van de toegenomen reistijd voor het lid niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.
 • Het voor het lid als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 kalendermaand.
 1. Bij een opzegging als bedoeld in lid 4 is Kick Off Gym gerechtigd om de abonnementsbijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende abonnementsbijdrage.
 2. Opzeggingen worden alleen in behandeling genomen als alle verschuldigde termijnen aan Kick Off Gym zijn voldaan.

Artikel 6 Prijs en prijswijziging

 1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
 2. Eventuele prijsverhogingen worden door Kick Off Gym 1 maand voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
 3. Indien prijsaanpassingen voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW zullen deze direct worden doorgevoerd.
 4. Kick off Gym houdt zicht het recht voor prijzen te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
 5. Wanneer de leeftijdsgrens bij bepaalde lidmaatschappen overschreden wordt, zal het lidmaatschap automatisch worden aangepast.

Artikel 7 Verplichtingen van het lid

 1. Het lid houdt zich aan de door Kick Off Gym gegeven instructies en de huisregels. De huisregels liggen ter inzage bij de Kick Off Gym receptie.
 2. Het lid dient de aanwijzingen van Kick Off Gym c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is het lid niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee het lid niet bekend is. Indien het lid niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan Kick Off Gym kenbaar te maken, zodat Kick Off Gym uitleg kan geven.
 3. Het is het lid niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 4. Het lid dient een medische contra-indicatie voor fitness te melden aan Kick Off Gym.
 5. Het lid dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Kick Off Gym mede te delen.

 Artikel 8 Verplichtingen van Kick Off Gym

 1. Kick Off Gym staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan het lidmaatschap.
 2. Kick Off Gym staat ervoor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 3. Kick Off Gym draagt zorg voor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
 4. Kick Off Gym treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van een lid.

Artikel 9 Betaling

 1. De contributie voor de contractperiode dient te worden voldaan op de wijze als in de overeenkomst is vastgelegd.
 2. Wanneer het lid het lidmaatschap betaalt via automatische incasso, wordt het verschuldigde bedrag maandelijks afgeschreven van het door het lid opgegeven IBAN-rekeningnummer.
 3. Bij niet tijdige betaling is het lid van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door Kick Off Gym schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
 4. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Kick Off Gym gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen. Voorts is Kick Off Gym bevoegd om het lid de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.
 5. Indien het lid niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Kick Off Gym bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Het lid dient te beschikken over een goede gezondheid en dient zich in geval van twijfel omtrent zijn/haar gezondheidstoestand, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst met Kick Off Gym, medisch te laten keuren.
 2. Ieder lid dient verantwoordelijk om te gaan met de eigen lichamelijke conditie en dient de aanwijzingen van de medewerkers van Kick Off Gym met betrekking tot het gebruik van de apparatuur na te leven. Kick Off Gym aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door blessures of letsel ontstaan door het gebruik van onze faciliteiten.
 3. Kick Off Gym aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen.
 4. Kick Off Gym aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel bij kinderen of schade aan eigendommen van kinderen ontstaan tijdens of als gevolg van het aanwezig zijn in het sportcentrum.
 5. Kick Off Gym aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade aan en of diefstal van een voertuig of ander vervoermiddel als gevolg van het parkeren op het terrein van Kick Off Gym.
 6. De deelname aan de sportactiviteiten en het gebruik van de door Kick Off Gym geboden faciliteiten is geheel voor risico van het lid.
 7. Voor zover het lid enige aanspraak jegens Kick Off Gym geldend mocht willen maken, zal deze aanspraak niet verder kunnen gaan dan hetgeen waarvoor Kick Off Gym zich heeft verzekerd.

Artikel 11 Klachten

 1. In geval van klachten met betrekking tot Kick Off Gym dient het lid zich te melden bij de receptie. Daar zal de klacht worden genoteerd en doorgegeven aan de juiste persoon.
 2. Het managementteam is bevoegd bij klachten, wanbetaling en/of ontoelaatbaar gedrag naar haar oordeel, het lidmaatschap pas in te trekken en het desbetreffende lid de toegang tot Kick Off Gym te ontzeggen.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Kick Off Gym aangegaan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Kick Off Gym zullen worden beslecht door een volgens de wet bevoegde rechter in het arrondissement waar Kick Off Gym is gevestigd.