fbpx

08Algemene voorwaarden Kick-Off Gym Zeewolde

 

Artikel 1 – Definities

Kick off Gym: de onderneming die zich richt op het exploiteren van een sportschool en die is gevestigd te Zeewolde (3893 GD) aan de Jupiterweg 36 en die is ingeschreven in het register van de KvK onder nummer 58256849.

Lid: Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Lidmaatschap aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten.

Fitness(activiteiten): Diensten gericht op lichamelijke en/of geestelijke activiteiten.

Reguliere openingstijden: de uren waarin Kick Off Gym wordt bemand door personeel, zoals aangegeven bij de ingang van Kick Off Gym en op www.kickoffgym.nl. Kick Off Gym behoudt zich het recht voor de Reguliere openingstijden zonder kennisgeving hiervan te wijzigen.

Toegangssleutel: de key die Het (bedrijfs)lid toegang biedt tot Kick Off Gym.

Lidmaatschap: Overeenkomst tussen Kick Off Gym en het (bedrijfs)lid ter zake van Fitness. Dit betreffen sportabonnementen en additionele diensten (zoals groepslessen, etc.).

Lidmaatschapsgeld: de contributie die het (bedrijfs)lid aan Kick Off Gym is verschuldigd op basis van het (bedrijfs)lidmaatschap.

Bedrijfslid: Een natuurlijk persoon die een Bedrijfslidmaatschap aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten.

Bedrijfslidmaatschap: Het (bedrijfs)lidmaatschap is middels een overkoepelende bedrijfssportovereenkomst met de werkgever van het (bedrijfs)lid.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid en wijziging

 1. Deze algemene voorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder Kick Off Gym haar werkzaamheden als sportschoolexploitant uitvoert en zijn van toepassing op iedere overeenkomst, aanbieding, offerte, opdracht, vervolgopdracht, gewijzigde opdracht en/of aanvullende opdracht aan Kick Off Gym en/of aan personen die ten behoeve van Kick Off Gym werkzaam zijn of waren, alsmede op door Kick Off Gym geleverde diensten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van desbetreffende overeenkomst of rechtsbetrekking schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Ingeval van strijdigheid tussen de bepalingen van de individuele overeenkomst tussen het (bedrijfs)lid en Kick Off Gym en deze Algemene Voorwaarden, zal de individuele overeenkomst prevaleren.
 3. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Kick Off Gym en het (bedrijfs)lid, wordt het (bedrijfs)lid geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten, inclusief wijzigingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden.
 4. Kick Off Gym is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 5. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar het (bedrijfs)lid verwijst, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

 

Artikel 3 – Het aanbod, offertes en aanbiedingen

 1. Elk aanbod van Kick Off Gym is vrijblijvend. Kick Off Gym is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 2. Het aanbod van Kick Off Gym wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door Kick Off Gym aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
 3. Aanbiedingen komen altijd bovenop de 12 maanden lidmaatschappen. 
 4. Het aanbod gaat schriftelijk of elektronisch vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Lidmaatschap

 1. Het (bedrijfs)lidmaatschap komt tot stand door ondertekening van het aanbod. Dit kan via een inschrijfformulier op de vestiging of via de website.
 2. Uitsluitend Kick Off Gym geldt tegenover het (bedrijfs)lid als contractuele wederpartij.
 3. Kick Off Gym behoudt het recht, zonder opgaaf van redenen, een overeenkomst af te wijzen.
 4. Kick Off Gym is niet gebonden aan mondelinge afspraken als deze niet schriftelijk door Kick Off Gym zijn bevestigd.
 5. Het (bedrijfs)lidmaatschap vermeldt de periode waarvoor het (bedrijfs)lidmaatschap is aangegaan.
 6. Een 12 maanden lidmaatschap bestaat uit 12 betalingstermijnen. 
 7. Na afloop van deze periode wordt het lidmaatschap, niet zijnde bedrijfslidmaatschap, automatisch, stilzwijgend verlengd indien het lidmaatschap niet rechtsgeldig en met inachtneming van artikel 12 is opgezegd. Vanaf dat moment geldt het lidmaatschap voor onbepaalde tijd, dat maandelijks opzegbaar is met inachtneming hetgeen hierover in artikel 12 is bepaald.
 8. Het (bedrijfs)lidmaatschap is niet overdraagbaar aan derden.

 

Artikel 5 – Soort lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap geeft het (bedrijfs)lid recht om 7 dagen per week, 24 uur per dag gebruik te kunnen maken van alle beschikbare sportfaciliteiten binnen het gekozen lidmaatschap.
 2. Er zal bij inschrijving een digitale foto van het (bedrijfs)lid worden gemaakt ter identificatie en veiligheid.”

 

Artikel 6 – Minimumleeftijd

 1. Kick Off Gym Zeewolde is, voor de eigen veiligheid van het Lid enkel toegankelijk voor mensen van 14 jaar of ouder.
 2. Minderjarigen tussen de 14 en 18 jaar hebben toegang tot Kick Off Gym Zeewolde  tussen 7 en 22 uur.
 3. Uitsluitend personen met een minumumleeftijd van 18 jaar hebben buiten de reguliere openingstijden/bemande uren (van 22 uur tot 7 uur) toegang tot Kick Off Gym Zeewolde.

 

Artikel 7 – Toegang

 1. Bij inschrijving krijgt Het (bedrijfs)lid een toegangssleutel. Kick Off Gym is en blijft eigenaar van deze toegangssleutel, Het (bedrijfs)lid heeft deze toegangssleutel in bruikleen. Het (bedrijfs)lid betaalt bij aanvang van Het (bedrijfs)lidmaatschap een borg voor deze toegangssleutel. Deze toegangssleutel wordt uitsluitend door Het (bedrijfs)lid persoonlijk gebruikt om toegang te krijgen tot Kick Off Gym. Toegangssleutels zijn niet overdraagbaar.
 2. Bij verlies of diefstal van de toegangssleutel dient Het (bedrijfs)lid dit direct bij Kick Off Gym te melden en een nieuwe vervangende toegangssleutel te kopen.
 3. Leden die hun toegangssleutel niet bij zich hebben tijdens onbemande uren zullen niet worden toegelaten in Kick Off Gym. Andere Leden mogen hen ook geen toegang verschaffen. Het is niet toegestaan de deur voor derden te openen.
 4. Het is niet toegestaan met meer dan 1 persoon op 1 toegangssleutel tegelijkertijd de locatie te betreden.
 5. Na binnenkomst dient Het (bedrijfs)lid erop toe te zien dat deur direct sluit. Duurt dit langer dan 30 seconden, dan wordt het alarm geactiveerd.
 6. In het geval van een stroomstoring zal de nooduitgang verlichting Het (bedrijfs)lid naar de uitgang begeleiden. De deur van de nooduitgang is handmatig te openen in het geval van een stroomstoring.
 7. Technologie maakt 24/7 fitness mogelijk. Als om wat voor reden dan ook de technologie het laat afweten, is het niet mogelijk gebruik te maken van de fitnesszaal, buiten onze reguliere openingstijden, totdat het probleem is opgelost. Wij zullen dit tijdig via onze app communiceren tenzij de technologie het buiten de reguliere openingstijden laat afweten. Kick Off Gym is nooit aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door een dergelijke technische storing.
 8. Je kunt alleen gebruik maken van 24/7 fitness als:
  1. je geen betalingsachterstand hebt.
  2. je toegangssleutel niet geblokkeerd is.
  3. je het introductietraject bij een van de fitnessinstructeurs hebt afgelegd en op de hoogte bent hoe de apparatuur in de fitnesszaal werkt.
  4. je geen gezondheidsproblemen (fysiek of mentaal) hebt die kunnen leiden tot acute medische noodsituaties.
 9. Betreden van- en sporten in Kick Off Gym buiten de reguliere openingstijden is op eigen risico.

 

Artikel 8 – Video- en audiotoezicht

 1. Om veiligheidsredenen maakt Kick Off Gym gebruik van video- en audio toezichtapparatuur om Kick Off Gym 24 uur per dag te observeren en bewaken.
 2. Middels het ondertekenen van de Lidmaatschapsovereenkomst erkent Het (bedrijfs)lid dat hij/zij na toegang tot Kick Off Gym onder video- en audio toezicht en –opname staat.
 3. Video- en audiotoezicht is beperkt tot de sportzaal, en is niet aanwezig in de toilet-, kleed- en beoordelingsruimtes.
 4. Het dragen van een pet of capuchon is niet geoorloofd in verband met veiligheid en herkenbaarheid.

 

Artikel 9 – Veiligheid

 1. Het (bedrijfs)lid begrijpt dat (groeps-)fitnessactiviteiten en het gebruik van fitnessapparatuur niet zonder risico zijn. Het (bedrijfs)lid sport in Kick Off Gym op eigen risico.
 2. (Bedrijfs)leden zijn verplicht om de veiligheidsfuncties van de apparatuur in acht te nemen. Als een (bedrijfs)lid niet (zeker) weet hoe een apparaat dient te worden gebruikt, dient hij, alvorens hiervan gebruik te maken, om hulp te vragen bij het personeel van Kick Off Gym.
 3. Het (bedrijfs)lid is zich bewust van het feit dat Kick Off Gym op tijden onbemand is. Op zulke momenten dient Het (bedrijfs)lid geen fitnessapparatuur te gebruiken waarmee hij niet vertrouwd is.
 4. Van het (bedrijfs)lid wordt verwacht dat hij alle veiligheidsmededelingen leest die weergegeven zijn in Kick Off Gym. In het bijzonder moet Het (bedrijfs)lid zich houden aan alle instructies met betrekking tot het veilig en correct gebruik van apparatuur in Kick Off Gym.
 5. Het (bedrijfs)lid dient de bediening van de alarmmelders te begrijpen en stemt ermee in om deze alleen in noodsituaties te gebruiken.
 6. Als het (bedrijfs)lid als enige in de fitnesszaal aanwezig is, is het gebruik van een paniekknop verplicht. Deze kan het (bedrijfs)lid gebruiken als hij behoefte heeft aan medische hulp, hij zich bedreigd voelt of getuige is van verdachte praktijken. Bij het activeren van de paniekknop wordt direct contact gemaakt met de meldkamer van het beveiligingsbedrijf.
 7. Het (bedrijfs)lid dient de paniekknop bij het verlaten van het pand op de juiste plaats terug te hangen.
 8. De kleedkamers blijven ook na de reguliere openingstijden open. Van het (bedrijfs)lid wordt verwacht dat hij verantwoord en netjes met deze ruimte omgaat. Het aldaar achterlaten van spullen is voor eigen rekening en risico.
 9. Er is een wc geopend en deze is door zowel mannen als vrouwen te gebruiken.
 10. Voor lichte verwondingen (snijwonden, schaafwonden, etc.) is een EHBO-kit beschikbaar in de fitnesszaal.
 11. In het geval van een brand, of als wanneer een rookgeur of rookontwikkeling wordt waargenomen, dient Het (bedrijfs)lid het ontruimingsalarm te activeren, direct het gebouw te verlaten en direct 112 te bellen of de paniekknop te gebruiken.
 12. Kick Off Gym is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door schending van een van bovenstaande veiligheidsvoorschriften.

 

Artikel 10 – Consequenties

 1. Het is niet toegestaan gasten mee te brengen buiten de reguliere openingstijden zonder voorafgaande toestemming van Kick Off Gym. Als dit beleid wordt geschonden wordt een dagpas van €7,50,- in rekening gebracht. Bij twee of meerdere overtredingen kan Het (bedrijfs)lidmaatschap worden opgeschort of beëindigd. In dat geval ben je Het (bedrijfs)lidmaatschapsgeld over de resterende lidmaatschapsperiode en een boete van €150,- verschuldigd.
 2. Bij een valse alarmmelding inclusief toegangsdeur langer dan 30 seconden geopend houden, wordt er €150,- in rekening gebracht. Indien deze overtreding door eenzelfde persoon nogmaals wordt gemaakt, is Kick Off Gym gerechtigd het lidmaatschap van het (bedrijfs)lid te ontbinden, zonder dat aanspraak bestaat op restitutie van lidmaatschapsgeld.
 3. Bij verlies van de paniekknop wordt er €50,- in rekening gebracht.
 4. Het in strijd handelen met de algemene voorwaarden en/of huisregels kan intrekking van de toegangssleutel tot gevolg hebben, zonder restitutie van lidmaatschapsgeld.

 

Artikel 11 – Tijdelijk opschorten van het (bedrijfs)lidmaatschap

 1. In geval van zwangerschap, een langdurige blessure of letsel kan Kick Off Gym op verzoek van het (bedrijfs)lid besluiten het (bedrijfs)lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van negen maanden, op te schorten. De contractperiode (en daarmee de betaalverplichting) wordt in dat geval aansluitend verlengd met de periode van opschorting. Het tijdelijk stopzetten is niet mogelijk bij bijv. studie, stage, werk  en is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring of ander deugdelijk bewijs.
 2. In geval van vakantie kan Kick Off Gym op verzoek van het (bedrijfs)lid het (bedrijfs)lidmaatschap tijdelijk en kortdurend bevriezen. De contractperiode (en daarmee de betaalverplichting) wordt in dat geval aansluitend verlengd met de periode van opschorting.
 3. De mogelijkheid tot opschorting of bevriezen is geen door de het (bedrijfs)lid afdwingbaar recht.
 4. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht geschieden.

 

Artikel 12 – Beëindigen van het (bedrijfs)lidmaatschap

 1. Het (bedrijfs)lidmaatschap kan worden opgezegd tegen het einde van de aangegane contractperiode. De opzegtermijn bedraagt 1 (één) kalendermaand.
 2. Opzegging dient op de club, schriftelijk te gebeuren d.m.v. een opzegformulier, dat uitsluitend bij Kick Off Gym te verkrijgen is.
 3. Tussentijdse opzegging door het (bedrijfs)lid is enkel mogelijk indien:
 • Het (bedrijfs)lid een ander woonadres krijgt en het als gevolg van de toegenomen reistijd voor het (bedrijfs)lid niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.
 • Het voor het (bedrijfs)lid als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.

Uitsluitend Kick Off Gym is bevoegd te beoordelen of een situatie zoals genoemd in lid 3 zich voordoet. Het (bedrijfs)lid kan hieraan geen rechten ontlenen.

Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 (één) kalendermaand.

 1. Bij een opzegging als bedoeld in lid 3 is Kick Off Gym gerechtigd om het (bedrijfs)lidmaatschapsgeld over de verstreken lidmaatschapsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende lidmaatschapsbijdrage.
 2. Opzeggingen worden alleen in behandeling genomen als alle verschuldigde termijnen aan Kick Off Gym zijn voldaan.

 

Artikel 13 – Prijs  en prijswijziging

 1. Tenzij anders vermeld, zijn de door Kick Off Gym opgegeven prijzen uitgedrukt in euro’s.
 2. Het (bedrijfs)lidmaatschapsgeld en de wijze van betaling worden telkens vermeld in de overeenkomst (tot lidmaatschap).
 3. Eventuele prijsverhogingen worden door Kick Off Gym 1 (één) maand voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
 4. Indien prijsaanpassingen voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW zullen deze direct worden doorgevoerd.
 5. Kick off Gym behoudt zicht het recht voor prijzen te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
 6. Wanneer de leeftijdsgrens van het (bedrijfs)lid bij bepaalde lidmaatschappen overschreden wordt, zal het (bedrijfs)lidmaatschap automatisch worden aangepast.

 

Artikel 14 – Betaling

 1. De contributie voor de lidmaatschapsperiode dient te worden voldaan op de wijze als in de overeenkomst is vastgelegd.
 2. Wanneer het (bedrifjs)lid het (bedrijfs)lidmaatschap betaalt via automatische incasso, wordt het verschuldigde bedrag maandelijks afgeschreven van het door het (bedrijfs)lid opgegeven IBAN-rekeningnummer.
 3. Bij niet tijdige betaling is het (bedrijfs)lid van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of aanmaning is vereist. Hij wordt daar door Kick Off Gym schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
 4. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Kick Off Gym gerechtigd om wettelijke rente en kosten van (buiten)gerechtelijke invordering in rekening te brengen. De kosten van buitengerechtelijke invordering worden tussen partijen vastgesteld door middel van het per 1 juli 2012 ingetreden Besluit vergoeding buitenrechtelijke incassokosten. Voorts is Kick Off Gym bevoegd om het (bedrijfs)lid de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.
 5. Het bovenstaande geldt onverminderd het recht van Kick Off Gym om de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.
 6. Indien het (bedrijfs)lid niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Kick Off Gym bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.
 7. Alle kosten die Kick Off Gym maakt in verband met niet tijdige betaling door het (bedrijfs)lid, zijn voor rekening van het (bedrijfs)lid.
 8. Indien de kredietwaardigheid van Het (bedrijfs)lid naar het oordeel van Kick Off Gym daartoe aanleiding geeft, kan Kick Off Gym verlangen dat Het (bedrijfs)lid ten gunste van Kick Off Gym adequate zekerheid stelt tot nakoming door Het (bedrijfs)lid van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst van Opdracht, bij gebreke waarvan Kick Off Gym de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten tot Het (bedrijfs)lid naar het oordeel van Kick Off Gym aan deze verplichting heeft voldaan.
 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van het (bedrijfs)lid zijn de vorderingen van Kick Off Gym op het (bedrijfs)lid onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 15 – Verplichtingen van het (bedrijfs)lid

 1. Het (bedrijfs)lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Kick Off Gym en hiernaar te handelen. De huisregels liggen ter inzage bij de Kick Off Gym receptie.
 2. Het (bedrijfs)lid dient de aanwijzingen van Kick Off Gym c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is het (bedrijfs)lid niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee het (bedrijfs)lid niet bekend is. Indien het (bedrijfs)lid niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan Kick Off Gym kenbaar te maken, zodat Kick Off Gym uitleg kan geven.
 3. Het is het (bedrijfs)lid niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 4. Het (bedrijfs)lid dient een medische contra-indicatie voor fitness te melden aan Kick Off Gym.
 5. Het (bedrijfs)lid dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Kick Off Gym mede te delen.

 

Artikel 16 – Verplichtingen van Kick Off Gym

 1. Kick Off Gym staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan het (bedrijfs)lidmaatschap.
 2. Kick Off Gym staat ervoor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 3. Kick Off Gym draagt zorg voor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
 4. Kick Off Gym treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van een lid. Kick Off Gym is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van schade aan, of vermissing van eigendommen.
 5. Tijdens de schoolvakanties geldt altijd een aangepast rooster, dit wordt tijdig bekend gemaakt.
 6. Kick Off Gym behoudt zich het recht de roosters te allen tijde te wijzigen.

 

Artikel 17 – Overmacht

 1. Kick Off Gym is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de (bedrijfs)lid indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Kick Off Gym geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Kick Off Gym niet in staat is zijn verplichtingen na te komen (o.a. doch niet uitsluitend omstandigheden als noodweer, pandemieën, oorlogen, overheidsmaatregelen, internetstoringen en de gevolgen daarvan).
 3. Kick Off Gym heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Kick Off Gym haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Kick Off Gym heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.
 5. Voor zover Kick Off Gym ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Kick Off Gym gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De bezoeker is gehouden deze factuur te voldoen als dat er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
 6. Kick Off Gym is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van een overmacht situatie zoals in het voorgaande bedoeld.

 

Artikel 18 – Opschorting en ontbinding

 1. Kick Off Gym is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. Het (bedrijfs)lid de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  2. Na het sluiten van de overeenkomst, Kick Off Gym ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat het (bedrijfs)lid de verplichtingen niet zal nakomen.
  3. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat het (bedrijfs)lid slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  4. Het (bedrijfs)lid bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Op het tijdstip, waarop het (bedrijfs)lid in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van Het (bedrijfs)lid, natuurlijk persoon, tot het van toepassing verklaren van de wettelijke schuldsanering door de rechtbank wordt ingewilligd, of het (bedrijfs)lid door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, of indien Het (bedrijfs)lid kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft Kick Off Gym het recht iedere overeenkomst met Het (bedrijfs)lid zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
 3. Indien er gerede twijfel bij Kick Off Gym bestaat omtrent de betalingscapaciteit van Het (bedrijfs)lid of Gebruiker, is Kick Off Gym bevoegd het leveren van producten uit te stellen, totdat Het (bedrijfs)lid of Gebruiker zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Het (bedrijfs)lid of Gebruiker is aansprakelijk voor de door Kick Off Gym voor deze vertraagde aflevering te lijden directe- en indirecte schade.
 4. Voorts is Kick Off Gym bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Kick Off Gym kan worden gevergd.
 5. Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Het (bedrijfs)lid is aansprakelijk voor de door Kick Off Gym geleden schade.

 

Artikel 19 – Aansprakelijkheid

 1. Het (bedrijfs)lid dient te beschikken over een goede gezondheid en dient zich in geval van twijfel omtrent zijn/haar gezondheidstoestand, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst met Kick Off Gym, medisch te laten keuren.
 2. Ieder lid dient verantwoordelijk om te gaan met de eigen lichamelijke conditie en dient de aanwijzingen van de medewerkers van Kick Off Gym met betrekking tot het gebruik van de apparatuur na te leven.
 3. Behoudens de wettelijke aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen is Kick Off Gym nimmer aansprakelijk voor enige schade van het (bedrijfs)lid. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, gederfde winst dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien en voor zover, ondanks het hierboven gestelde op Kick Off Gym enige aansprakelijkheid rust, uit welke hoofde dan ook, is de aansprakelijkheid van Kick Off Gym te allen tijde in haar totaliteit beperkt tot het bedrag dat in dat desbetreffende geval door de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag aan eigen risico dat volgens de geldende polisvoorwaarden voor rekening van Kick Off Gym komt.
 5. Indien de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, om wat voor reden dan ook, niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Kick Off Gym beperkt tot een bedrag van maximaal de vergoeding zonder omzetbelasting die het (bedrijfs)lid verschuldigd is of zou zijn uit hoofde van de overeenkomst tot een maximum van € 5.000,00.
 6. Kick Off Gym is nimmer aansprakelijk voor schade of gevolgschade door blessures of letsel ontstaan door het gebruik van onze faciliteiten.
 7. Kick Off Gym is nimmer aansprakelijk voor schade of gevolgschade door verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen.
 8. Kick Off Gym is nimmer aansprakelijk voor letsel bij kinderen of schade aan eigendommen van kinderen ontstaan tijdens of als gevolg van het aanwezig zijn in het sportcentrum.
 9. Kick Off Gym is nimmer aansprakelijk voor schade of gevolgschade aan en of diefstal van een voertuig of ander vervoermiddel als gevolg van het parkeren op het terrein van Kick Off Gym.
 10. De deelname aan de sportactiviteiten en het gebruik van de door Kick Off Gym geboden faciliteiten is geheel voor risico van het (bedrijfs)lid

 

Artikel 20 – Klachten

 1. In geval van klachten met betrekking tot Kick Off Gym dient het (bedrijfs)lid zich te melden bij de receptie. Daar zal de klacht worden genoteerd en doorgegeven aan de juiste persoon.
 2. Een klacht dient te worden ingediend binnen 7 dagen na bekendwording daarmee.
 3. Na verloop van de termijnen in lid 2 genoemd vervalt elke aansprakelijkheid van Kick Off Gym terzake
 4. Een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
 5. Bewijs van de gegrondheid van de klacht ligt bij het (bedrijfs)lid.
 6. Het managementteam is bevoegd bij klachten, wanbetaling en/of ontoelaatbaar gedrag naar haar oordeel, het (bedrijfs)lidmaatschap in te trekken en het desbetreffende lid de toegang tot Kick Off Gym te ontzeggen.

 

Artikel 21 – Onverbindendheid

 1. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een nietige of vernietigde bepaling te vervangen door een bepaling die wel rechtsgeldig is en die zo min mogelijk afwijkt van de nietige of vernietigde bepaling.

 

Artikel 22 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle opdrachten en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Kick Off Gym en het (bedrijfs)lid is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien er een geschil ontstaat tussen Kick Off Gym en het (bedrijfs)lid, waar partijen onderling niet uitkomen, dan dient het geschil uitsluitend te worden voorgelegd aan de rechtbank in het arrondissement waar Kick Off Gym is gevestigd.
 3. Indien deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in meerdere talen, is de Nederlandse tekst bindend, mocht een verschil tussen de Nederlandse tekst en de tekst in de vreemde taal bestaan.